องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32150 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984  
 
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
 
 
 
สมาชิกสภาอบต.
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
นายพสิน บุญทอง
นายพสิน บุญทอง
ประธานสภา
นายประพันธ์ นามวิสัย
นายประพันธ์ นามวิสัย
รองประธานสภาฯ
นายสมหมาย  สมศรี
นายสมหมาย สมศรี
ปลัดอบต.นารุ่ง
เลขานุการสภาฯ
นายประพันธ์ นามวิสัย
นายประพันธ์ นามวิสัย
ส.อบต. หมู่ที่ 1
นายพสิน บุญทอง
นายพสิน บุญทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นายสุทัศน์ ดัชถุยาวัตร
นายสุทัศน์ ดัชถุยาวัตร
ส.อบต. หมู่ที่ 2
นางคำเพียร ดีครัน
นางคำเพียร ดีครัน
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นางอินทิรา ดอกจันทร์
นางอินทิรา ดอกจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 3
นายทนงค์ ดัชถุยาวัตร
นายทนงค์ ดัชถุยาวัตร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นางเดือน ดัชถุยาวัตร
นางเดือน ดัชถุยาวัตร
ส.อบต. หมู่ที่ 4
นายสาลี ศุภนาม
นายสาลี ศุภนาม
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นายอานุภาพ ชัยบุตร
นายอานุภาพ ชัยบุตร
ส.อบต. หมู่ที่ 5
นางเรืองรัก ดัชถุยาวัตร
นางเรืองรัก ดัชถุยาวัตร
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นางลำไพ ทองคำ
นางลำไพ ทองคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 6
นายอนุชา อนุลีจันทร์
นายอนุชา อนุลีจันทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นางมุกดา สาธร
นางมุกดา สาธร
ส.อบต. หมู่ที่ 7
นายสำเนียง ภูมรา
นายสำเนียง ภูมรา
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นางเสาวนีย์ ทองขาว
นางเสาวนีย์ ทองขาว
ส.อบต. หมู่ที่ 8
นายวัฒนา ชะฎาแก้ว
นายวัฒนา ชะฎาแก้ว
ส.อบต. หมู่ที่ 9
นายมุด แสงเพชร
นายมุด แสงเพชร
ส.อบต. หมู่ที่ 9
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.