องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

เดิมพื้นที่ตำบลนารุ่ง ได้อยู่ภายใต้การปกครองของตำบลตรึม ซึ่งขณะนั้นแต่ละหมู่บ้านห่างไกลกันมาก การติดต่อราชการก็ยากลำบาก ต่อมา ผู้นำชุมชนและราษฎรได้มีความเห็นให้แบ่งแยกพื้นที่การปกครองออกใหม่ จึงได้แยกหมู่บ้านมาตั้งเป็นตำบล เมื่อปี พ.ศ. 2518 และได้ตั้งชื่อเป็นตำบลนารุ่ง ซึ่งมีหมู่บ้านในขณะนั้น จำนวน 7 หมู่บ้าน และหลายปีต่อมารัฐบาลได้ส่งเสริมให้ราษฎรมีบุตรเพื่อเพิ่มประชากรของประเทศ ทำให้มีการขยายหมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 9 หมู่บ้านในปัจจุบัน มีพื้นที่ห่างจากอำเภอศีขรภูมิไปทางทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อบต. ตรึม ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต. ยาง และ อบต. หนองขวาว

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต. หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต. หนองขวาว

พื้นที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ปกครองพื้นที่ 23.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 14,910 ไร่

ประชากรและเขตการปกครอง มีการปกครองเต็มพื้นที่ มี 9 หมู่บ้าน ดังนี้ รายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ที่รับผิดชอบ

เนื้อที่

ถือครอง (ไร่)

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรรวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

บ้านนารุ่ง

นายสมาน วิบูลย์อรรถ

3,312

187

485

522

1,007

2

บ้านหนองแต้

นายขาว ใยบัว

2,353

141

367

345

712

3

บ้านหนองหว้า

นายประสิทธิ์ ทองขาว

1,138

117

292

286

574

4

บ้านหนองขอน

นายสมศักดิ์ ดัชถุยาวัตร

1,151

104

283

285

568

5

บ้านดู่

นายตอง ศุภนาม

1,299

128

358

339

697

6

บ้านลูกไก่

นายสุข ดัชถุยาวัตร

1,180

100

229

247

476

7

บ้านอาราง

นายประมูล แต่งงาม

3,260

227

522

510

1,032

8

บ้านนารุ่ง

นายสมปอง ผมทอง

725

87

238

238

476

9

บ้านหนองแมว

นายชัยรัตน์ ชะฏาแก้ว

481

35

105

93

198

รวม

12,899

1,126

2,879

2,865

5,744

ที่มา : ทะเบียน/ปกครองอำเภอศีขรภูมิ (ข้อมูล ณ 5 มีนาคม 2557)

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบนาดอน มีคลองส่งน้ำไหลผ่านทางทิศเหนือของพื้นที่ไหลจากทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร มีน้ำไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมสภาพภูมิอากาศ มีอากาศเป็นอากาศแบบร้อนชื้น 3 ฤดู ได้แก่

1 ฤดูร้อนจะเริ่มราวเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

2 ฤดูฝนจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม

3 ฤดูหนาวจะเริ่มราวเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.