องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา

เดิมพื้นที่ตำบลนารุ่ง มีเขตการปกครองรวมกับตำบลตรึม ซึ่งขณะนั้นแต่ละหมู่บ้านห่างไกลกันมากการติดต่อราชการก็ยากลำบากต่อมาผู้นำชุมชนและราษฎร ได้มีความต้องการให้แบ่งแยกพื้นที่การปกครองออกใหม่  จึงได้แยกหมู่บ้านมาตั้งเป็นตำบลนารุ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2518  และได้ตั้งชื่อใหม่เป็นตำบลนารุ่ง ซึ่งมีหมู่บ้านในขณะนั้น จำนวน 7 หมู่บ้านและหลายปีต่อมารัฐบาลได้ส่งเสริมให้ราษฎร มีบุตรเพื่อเพิ่มประชากรของประเทศ ทำให้มีการขยายหมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 9 หมู่บ้าน ตำบลนารุ่งมีพื้นที่ห่างจากอำเภอศีขรภูมิไปทางทิศเหนือประมาณ 6 กิโลเมตร มีระยะทางจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ประมาณ 10.5 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ  ตำบลตรึม

ทิศใต้            ติดต่อกับ  ตำบลยางและตำบลหนองขวาว

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ

ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  ตำบลหนองขวาว

พื้นที่  :  องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ปกครองพื้นที่ 23.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 14,910 ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบนาดอน มีคลองน้ำตามธรรมชาติ ไหลผ่านทางทิศเหนือของพื้นที่ไหลจากทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร จะมีน้ำไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติในการทำการเกษตร

ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ เป็นอากาศแบบร้อนชื้น  3 ฤดู  ได้แก่

1. ฤดูร้อน จะเริ่มราวเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน

2. ฤดูฝน จะเริ่มราวเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม

3. ฤดูหนาว จะเริ่มราวเดือนพฤศจิกายน-มกราคม

ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ 75% และลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 25%

ประชากรและเขตการปกครอง

ตำบลนารุ่งได้แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ที่รับผิดชอบ

เนื้อที่

ถือครอง (ไร่)

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรรวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

บ้านนารุ่ง

นายบุญเที่ยง  สุทธิสน

3,312

197

476

521

997

 

2

บ้านหนองแต้

นายวิชัย ใยบัว

2,353

151

392

350

742

 

3

บ้านหนองหว้า

นายประสิทธิ์ ทองขาว

1,138

130

282

300

582

 

4

บ้านหนองแคน

นายสุข  ศุภนาม

1,151

116

274

292

566

 

5

บ้านดู่

นายสาลี  ศุภนาม

1,299

141

356

345

701

 

6

บ้านลูกไก่

นายสุข ดัชถุยาวัตร

1,180

106

227

241

468

 

7

บ้านอาราง

นายไชยารักษ์  เครือวัลย์

3,260

248

535

528

1,063

 

8

บ้านนารุ่ง

นายสมปอง ผมทอง

725

94

264

253

517

 *กำนันตำบลนารุ่ง

9

บ้านหนองแมว

นายชัยรัตน์ ชะฏาแก้ว

481

42

104

99

203

 

รวม

12,899

1,225

2,910

2,929

5,839

 

ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอศีขรภูมิ (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2565)

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

 1. ร้อยตรีบุญมาก วิบูลย์อรรถ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
 2. นายขาว ใยบัว                    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
 3. นายธัชกร วิบูลย์อรรถ          รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
 4. นายมน  สอนสุข                 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำนารุ่ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

 1. นายสำเนียง  ภูมรา             ประธานสภา อบต.
 2. นายเด่น  ดัชถุยาวัตร           รองประธานสภา อบต.
 3. นายสุชาติ  สุทธิสน             สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
 4. นางสาวโสภา  เสาทอง        สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
 5. นายดอกดิน ผิวงาม             สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
 6. นางนิภาพร  ดัชถุยาวัตร       สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
 7. นายทรงศักดิ์  ดัชถุยาวัตร     สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
 8. นายอนุชา  อนุลีจันทร์          สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 9. นายบุญเติม  บุราคร             สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.