องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 E-service
 งานบริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ66   19-04-2566  18  5
2   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  บันทึกรายงานผลการดำเนินการ รายงานผล   12-04-2565  69  20
3   แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของ อบต.นารุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน   12-04-2565  54  1
4   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ประกาศมาตรการ บันทึก แจ้งเวียน   12-04-2565  87  3
5   ส่งเสริมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. เชิญร่วมการประชุมสภา รับฟังการแถลงนโยบายนายก แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน แจ้งปัญหาความเดือดร้อน ประชาสัมพันธ์เชิญให้ร่วมตอบแบบวัด EIT แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน   12-04-2565  64  11
6   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ประกาศมาตรการ บันทึกแจ้งเวียน   12-04-2565  51  2
7   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565  บันทึกแจ้งเวียน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอการศึกษาฯ   12-04-2565  73  6
8   นำผลการประเมิน ITA มาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการ/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงงาน และแจ้งเวียนบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ  บันทึกรายงานผลการวิเคราห์ และแจ้งเวียนพนักงานทราบ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินและกำหนดมาตรการ   12-04-2565  52  3
9   ประชุมชี้แจง/อบรมเกี่ยวกับการประเมิน ITA  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัด IIT และแนวทางการตอบที่ถูกต้อง จัดอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาพการอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   12-04-2565  57  8
10   หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการขอยืม บันทึก แจ้งเวียนแนวปฏิบัติ   12-04-2565  59  4
11   มาตรการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกาศมาตรการ บันทึก แจ้งเวียนมาตรการ   12-04-2565  49  2
12   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ประกาศมาตรการ บันทึกแจ้งมาตรการ   25-01-2564  84  8
13   มาตรการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการ  ประกาศมาตรการ บันทึกแจ้งมาตรการ   25-01-2564  53  5
14   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ประกาศมาตรการ บันทึกแจ้งมาตรการ หนังสือประชาสัมพันธ์ช่องทาง   25-01-2564  67  5
15   คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการประชาชนตามช่องทางต่างๆ  คำสั่ง หนังสือประชาสัมพันธ์ช่องทาง   25-01-2564  85  7
16   มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ประกาศมาตรการ บันทึกแจ้งมาตรการ แนวปฏิบัติ ขั้นตอน บันทึกแจ้งแนวปฏิบัติ การยืม-ส่งคืนทรัพย์สิน   25-01-2564  67  8
17   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ประกาศ   15-06-2563  91  4
18   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประกาศ คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน   15-06-2563  86  7
19   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ประกาศ   15-06-2563  81  4
20   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ประกาศ   15-06-2563  87  4
21   มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ประกาศ   15-06-2563  118  5
22   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ประกาศ   15-06-2563  100  5
23   การดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน  แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ ขออนุมัติปรับปรุงเว็บไซต์   15-06-2563  82  8
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.