องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 E-service
 งานบริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....  ประกาศ แบบแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร   16-11-2566  19  3
2   ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ประกาศจัดตั้งศูนย์OSS คำสั่ง ตต.คณะกรรมการศูนย์ฯ คำสั่ง ตต. คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ   30-10-2566  8  4
3   ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง พ.ศ.2566  ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง   09-10-2566  6  2
4   ข่าวประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลประชากรทั้งหมด  doc120230914125622.pdf   13-09-2566  6  5
5   ภาพกิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  doc120230913143100.pdf   13-09-2566  11  6
6   ประชาสัมพันธ์เรื่องเลื่อนจ่ายเงินของการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  doc120230908085140.jpg doc220230908085140.jpg   08-09-2566  4  0
7   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้แก่สูงอายุ  doc120230626163052.jpg doc220230626163052.png   26-06-2566  20  1
8   ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลนารุ่ง  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุฯ   24-06-2566  37  10
9   ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในเดือนมิถุนายน  doc120230622161640.pdf   22-06-2566  26  1
10   ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  doc120230620150255.jpg doc220230620150255.jpg doc320230620150255.jpg doc420230620150255.jpg doc520230620150255.jpg doc620230620150255.jpg   20-06-2566  22  2
11   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  ใบสมัคร อถล   24-04-2566  29  5
12   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของ อบต.นารุ่ง  รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ปีงบ65   04-04-2566  39  3
13   ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น  ประกาศรับโอน (ปลัด อบต.)   01-02-2566  63  7
14   ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  QR Code   26-01-2566  79  6
15   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2566  doc120230131134900.png   06-01-2566  67  2
16   รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก  การรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก   08-12-2565  25  7
17   ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่  บันทึกรายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย   07-12-2565  3  2
18   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2565  doc120230131134143.png   06-12-2565  66  2
19   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน2565  doc120230131142741.png   07-11-2565  54  1
20   รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ปีงบประมาณ 2565  รายงานผลการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน   12-10-2565  30  8
21   ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  คำสั่งจัดตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ   11-10-2565  29  6
22   รายงานผลสำรวจตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  รายงานผลสำรวจตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง   10-10-2565  21  1
23   ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  doc120230623134218.pdf   10-10-2565  18  1
24   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2565  doc120230131133951.png   07-10-2565  58  1
25   ข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา  doc120230623105924.pdf   04-10-2565  19  2
26   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2565  doc120230131133934.png   06-09-2565  55  1
27   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565  doc120230131133859.png   08-08-2565  56  1
28   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม2565  doc120220705030240.png   05-07-2565  146  1
29   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม2565  doc120220505040129.png   05-05-2565  151  3
30   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.   02-05-2565  164  6
31   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2565  doc120220407043201.png   07-04-2565  142  6
32   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2565  doc120220307024940.png   07-03-2565  175  4
33   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  QR Code   02-03-2565  120  5
34   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220207044209.png   07-02-2565  95  4
35   ประชาสัมพันธ์ การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ  การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย   31-01-2565  2  1
36   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต.   28-01-2565  120  3
37   ประชาสัมพันธ์การติดตั้งป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำทางสาธารณะ  กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒   26-01-2565  19  1
38   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น   24-01-2565  85  2
39   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.นารุ่ง  ประกาศ รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน อบต.นารุ่ง(1) รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน อบต.นารุ่ง(2) รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน อบต.นารุ่ง(3) รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน อบต.นารุ่ง(4) รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน อบต.นารุ่ง(5)   14-01-2565  114  31
40   คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  คำแถลงนโยบายนายก อบต.นารุ่ง   10-01-2565  112  8
41   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2565  doc120220207082651.png   06-01-2565  115  1
42   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2564  doc120220207082509.png   07-12-2564  93  1
43   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  doc120220207082008.png   04-11-2564  87  1
44   ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  doc120220525071005.pdf   12-10-2564  142  2
45   ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.นารุ่ง ประจำปี 2564  ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.นารุ่ง ประจำปี 2564   08-10-2564  95  2
46   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2564  doc120220207075151.png   06-10-2564  92  1
47   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง (ส.ถ.1/1)    06-10-2564  106  0
48   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง (ผ.ถ.1/1)    06-10-2564  156  0
49   ข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา  doc120220524070735.jpg doc220220524070735.jpg   05-10-2564  105  4
50   #มติกติกาชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  doc120210807082102.jpg   12-07-2564  120  7
51   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  doc120210705065032.pdf   05-07-2564  136  6
52   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564  doc120210601022528.png   01-06-2564  189  4
53   ประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงานมงคลและงานอวมงคลในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019  doc120210514083031.jpg   13-05-2564  207  5
54   ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่องานขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ที่มาติดต่อ/รับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน    29-04-2564  192  2
55   ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ที่มาติดต่อ/รับบริการในปีงบประมาณ 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  doc120210409050324.png   09-04-2564  161  5
56   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  doc120210407033142.pdf   07-04-2564  158  5
57   ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  คำสั่งจัดตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ   29-12-2563  151  10
58   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง   24-12-2563  177  7
59   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประกาศ   16-12-2563  195  5
60   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ   08-12-2563  181  1
 หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.