องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
���������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน เมษายน 2566)  สถิติการให้บริการ เมษายน66   10-05-2566  1  1
2   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (6 เดือนแรก)  สถิติการให้บริการ 6เดือนแรก (ตุลาคม65-มีนาคม66)   04-04-2566  14  6
3   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน มีนาคม 2566)  สถิติการให้บริการ มีนาคม66   04-04-2566  3  3
4   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566)  สถิติการให้บริการ กุมภาพันธ์66   08-03-2566  4  2
5   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน มกราคม 2566)  สถิติการให้บริการ มกราคม66   07-02-2566  14  4
6   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565)  สถิติการให้บริการ ธันวาคม65   09-01-2566  12  1
7   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565)  สถิติการให้บริการ พฤศจิกายน65   07-12-2565  15  1
8   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประจำเดือน ตุลาคม 2565)  สถิติการให้บริการ ตุลาคม65   10-11-2565  13  2
9   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน กันยายน 2565)  สถิติการให้บริการ กันยายน65   07-10-2565  10  1
10   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน สิงหาคม 2565)  สถิติการให้บริการ สิงหาคม65   05-09-2565  15  1
11   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2565)  สถิติการให้บริการ กรกฎาคม65   09-08-2565  9  1
12   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน มิถุนายน 2565)  สถิติการให้บริการ มิถุนายน65   08-07-2565  10  1
13   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2565)  สถิติการให้บริการ พฤษภาคม65   09-06-2565  14  1
14   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน เมษายน 2565)  สถิติการให้บริการ เมษายน65   09-05-2565  15  1
15   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน มีนาคม 2565)  สถิติการให้บริการ มีนาคม65   01-04-2565  50  8
16   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565)  สถิติการให้บริการ กุมภาพันธ์65   07-03-2565  35  5
17   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน มกราคม 2565)  สถิติการให้บริการ มกราคม65   07-02-2565  35  4
18   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน ธันวาคม 2564)  สถิติการให้บริการ ธันวาคม64   06-01-2565  31  3
19   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564)  สถิติการให้บริการ พฤศจิกายน64   08-12-2564  32  3
20   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประจำเดือน ตุลาคม 2564)  สถิติการให้บริการ ตุลาคม64   09-11-2564  32  3
21   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน กันยายน 2564)  สถิติการให้บริการ กันยายน64   07-10-2564  31  2
22   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน สิงหาคม 2564)  สถิติการให้บริการ สิงหาคม64   07-09-2564  30  1
23   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2564)  สถิติการให้บริการ กรกฎาคม64   05-08-2564  31  1
24   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน มิถุนายน 2564)  สถิติการให้บริการ มิถุนายน64   05-07-2564  34  1
25   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2564)  สถิติการให้บริการ พฤษภาคม64   08-06-2564  29  1
26   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน เมษายน 2564)  สถิติการให้บริการ เมษายน64   07-05-2564  44  8
27   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน มีนาคม 2564)  สถิติการให้บริการ มีนาคม64   08-04-2564  37  5
28   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564)  สถิติการให้บริการ กุมภาพันธ์64   08-03-2564  42  3
29   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน มกราคม 2564)  สถิติการให้บริการ มกราคม64   09-02-2564  38  3
30   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน ธันวาคม 2563)  สถิติการให้บริการ ธันวาคม63   08-01-2564  48  3
31   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563)  สถิติการให้บริการ พฤศจิกายน63   09-12-2563  37  2
32   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประจำเดือน ตุลาคม 2563)  สถิติการให้บริการ ตุลาคม63   06-11-2563  44  3
33   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน กันยายน 2563)  สถิติการให้บริการ กันยายน63   07-10-2563  54  2
34   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน สิงหาคม 2563)  สถิติการให้บริการ สิงหาคม63   08-09-2563  41  1
35   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน กรกฎาคม 2563)  สถิติการให้บริการ กรกฎาคม63   07-08-2563  54  1
36   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มิถุนายน 2563)  สถิติการให้บริการ มิถุนายน63   09-07-2563  39  2
37   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563)  สถิติการให้บริการ พฤษภาคม2563   08-06-2563  96  7
38   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน เมษายน 2563)  สถิติการให้บริการเมษายน2563   08-05-2563  69  5
39   แผนภูมิสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนภูมิสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่2/2563   07-04-2563  67  5
40   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มีนาคม 2563)  สถิติการให้บริการ มีนาคม2563   07-04-2563  74  6
41   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563)  สถิติการให้บริการ กุมภาพันธ์2563   06-03-2563  75  5
42   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน มกราคม 2563)  สถิติการให้บริการ มกราคม2563   07-02-2563  74  5
43   แผนภูมิสรุปข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนภูมิสถิติการให้บริการ ไตรมาสที่1/2563   06-01-2563  76  8
44   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน ธันวาคม 2562)  สถิติการให้บริการ ธันวาคม62   06-01-2563  85  5
45   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562)  สถิติการให้บริการ พฤศจิกายน62   08-12-2562  68  5
46   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจำเดือน ตุลาคม 2562)  สถิติการให้บริการ ตุลาคม62   07-11-2562  69  6
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.