องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
บริการขั้นพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

ข้อมูลพื้นฐานสำคัญ

1. ประเภทถนน มีเส้นทางหลักสายสำคัญ ดังนี้

1.1 เส้นทางหลัก ได้แก่ ถนนลาดยางสายศีขรภูมิ - บ้านดู่ , ถนนลาดยางสายบ้านดู่ -หนองเหล็ก, ถนนลาดยางสายตรึม - บ้านดู่ - กะลัน

1.2 เส้นทางลัด และสายรองที่ใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างถนนสายต่าง ๆ ได้แก่ ถนนหินคลุกสายบ้านนารุ่ง - ตำบลยาง, ถนนหินคลุกสายบ้านหนองแต้ - บ้านขะเนก ตำบลหนองขวาว, ถนนลาดยาง สายบ้านหนองหว้า - บ้านตรึม , ถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน

1.3 ถนนภายในหมู่บ้าน และถนนเชื่อมหมู่บ้าน

- เป็นถนนคอนกรีต - ถนนลาดยาง จำนวน 3 สาย

- ถนนดินที่ทำการก่อสร้างและปรับปรุง แล้ว - ถนนลงหินคลุก

2. ประเภทประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง มีการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 หมู่บ้าน มีหมู่ที่ 2, 7 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ได้ตราข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยการประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548 มาใช้บังคับการใช้ประปาในเขตตำบลนารุ่ง ส่วนหมู่ที่ 3,4,5,6,9 ทางคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านดำเนินการบริหารจัดการเอง ส่วนหมู่ที่ 1, 2, 3, 8 การประปาส่วนภูมิภาคศีขรภูมิเข้ามาดำเนินการ

3. ประเภทไฟฟ้า

3.1 ประชากร ใช้บริการไฟฟ้า จากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศีขรภูมิ

3.2 ประชาชนต้องการขยายเขตไฟฟ้าอีก จำนวน 11 จุด คือ หมู่ที่ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9

3.3 มีโคมไฟถนนสาธารณะ จำนวน 55 จุด

4. ประเภทการสื่อสารโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะ อยู่ทุกหมู่บ้าน หมู่ละ 1 แห่ง ยกเว้นหมู่ที่ 7 มี 2 แห่ง

5. ประเภทแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำ ดังนี้

5.1 มีฝาย จำนวน 6 แห่ง

5.2 บ่อโยก จำนวน 20 แห่ง

5.3 คลองส่งน้ำ 2 สาย ( คลองอิสานเขียวและคลองไผ่ )

5.4 สระ หรือหนองน้ำสาธารณประโยชน์ ทั้งหมด 20 แห่ง ดังนี้

- ได้มาตรฐานแล้ว จำนวน 12 แห่ง

- ต้องการขุดลอกให้ได้มาตรฐาน จำนวน 8 แห่ง

6 . ประเภทคุณภาพชีวิต

6.1 ด้านการศึกษา ในเขตตำบลนารุ่ง มีโรงเรียน 2 แห่ง

โรงเรียนบ้านนารุ่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลนารุ่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดังนี้

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

10

25

35

อนุบาล 2

16

15

31

ป.1

25

15

40

ป.2

22

26

48

ป.3

21

13

34

ป.4

20

15

35

ป.5

22

19

41

ป.6

21

17

38

ม.1

18

19

37

ม.2

21

19

40

ม.3

26

27

53

รวม

222

210

432

ที่มา: โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ณ เดือนมิถุนายน 2557)

โรงเรียนบ้านดู่อาราง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลนารุ่ง เป็นโรงเรียนประถมศึกษา ดังนี้

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

20

9

29

อนุบาล 2

7

16

17

ป.1

8

16

24

ป.2

15

13

28

ป.3

10

13

23

ป.4

15

18

33

ป.5

10

12

22

ป.6

8

10

18

รวม

93

101

194

ที่มา: โรงเรียนบ้านดู่อาราง (ณ เดือน ณ เดือนมิถุนายน 2557)

6.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- มีวัด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง 3 แห่ง

1. วัดทุ่งสว่างนารุ่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนารุ่ง

2. วัดบ้านอาราง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลนารุ่ง

3. วัดสหราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนารุ่ง

- สำนักสงฆ์ 1 แห่ง คือ สำนักสงฆ์บ้านดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนารุ่ง

6.3 ด้านสาธารณสุข

- มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารุ่ง 1 แห่ง

- มีเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารุ่ง

2. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

4. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

5. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

๖. พยาบาลวิชาชีพ

7. ลูกจ้างทำความสะอาด

- มีอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 118 คน

- มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานทุกหมู่บ้าน

ที่มา: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารุ่ง (ณ เดือนมิถุนายน 2557)

6.4 ด้านปศุสัตว์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง มีปศุสัตว์อาสา จำนวน 1 คน ดังนี้

- นายตอง ศุภนาม

ส่วนสัตว์เลี้ยงประชาชนนิยมเลี้ยงในครัวเรือน ได้แก่

- โคพันธุ์พื้นเมือง คิดเป็น ร้อยละ 25.38 ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด

- กระบือ คิดเป็น ร้อยละ 2.76 ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด

- ไก่ คิดเป็น ร้อยละ 81.93 ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด

- เป็ด คิดเป็น ร้อยละ 18.07 ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด

- สุกร คิดเป็น ร้อยละ 0.96 ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด

6.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- มีลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 4 รุ่น จำนวน 259 คน

- มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 101 คน

6.6 สวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ในตำบลนารุ่ง แยกได้ดังนี้

ผู้สูงอายุ จำนวน 646 คน

ผู้พิการ จำนวน 387 คน

ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 5 คน

 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.