องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
พิธีมอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
[21-03-2023]   พิธีมอบบ้านโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
นายกเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลนารุ่ง
[03-03-2023]   นายกเหลากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลนารุ่ง 
ท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ สุ่มตรวจถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
[03-03-2023]   ท้องถิ่นอำเภอศีขรภูมิ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฯ สุ่มตรวจถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง 
โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าไหม ตำบลนารุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566
[28-02-2023]   โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าไหม ตำบลนารุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2566 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
[22-02-2023]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566
[16-02-2023]   โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 
โครงการงาน
[14-01-2023]   โครงการงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2566 
ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
[03-01-2023]   ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565
[21-12-2022]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
[14-12-2022]   การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพิ่มเติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565
[08-11-2022]   งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565
[23-10-2022]   ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
[21-10-2022]   โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 
ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[13-10-2022]   ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
[03-10-2022]   จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำนารุ่ง หมู่ที่ 1
[14-09-2022]   ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองน้ำนารุ่ง หมู่ที่ 1 
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบระมาณ 2565
[07-09-2022]   โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบระมาณ 2565 
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
[25-08-2022]   โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
โครงการปลูกต้นไม้ตามนโยบายของทางราชการ
[19-08-2022]   โครงการปลูกต้นไม้ตามนโยบายของทางราชการ 
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2565
[16-08-2022]   โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปี 2565 
ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565
[12-08-2022]   ร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นารุ่ง จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565
[11-08-2022]   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นารุ่ง จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565
[11-08-2022]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565
[03-08-2022]   โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565
[29-07-2022]   โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
[28-07-2022]   ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3
[22-07-2022]   กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 
โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
[13-07-2022]   โครงการกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" 
โครงการกิจกรรมประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2565
[12-07-2022]   โครงการกิจกรรมประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2565 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
[07-07-2022]   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 
ร่วมกิจกรรม
[07-07-2022]   ร่วมกิจกรรม "หิ้วปิ่นโต นุ่งผ้าไทยเข้าวัด" 
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  ประจำปีงบประมาณ 2564
[22-06-2022]   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี 2565
[19-06-2022]   โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี 2565 
ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
[03-06-2022]   ร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
[25-05-2022]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพืื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจากฟ้าผ่า
[19-05-2022]   พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพืื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจากฟ้าผ่า 
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
[11-05-2022]   กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 
การประชุมเตรียมความพร้อมตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
[13-04-2022]   การประชุมเตรียมความพร้อมตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565
[30-03-2022]   โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
เก็บข้อมูลผู้รับบบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[30-03-2022]   เก็บข้อมูลผู้รับบบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
[30-03-2022]   วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 
การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.นารุ่ง ประจำเดือนมีนาคม 2565
[30-03-2022]   การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.นารุ่ง ประจำเดือนมีนาคม 2565 
มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว
[30-03-2022]   มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว 
โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
[30-03-2022]   โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 
ผู้บริหารร่วมออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
[30-03-2022]   ผู้บริหารร่วมออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565
[30-03-2022]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
[30-03-2022]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ครั้งแรก
[30-03-2022]   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ครั้งแรก 
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
[30-03-2022]   ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
[30-03-2022]   โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2564
[30-03-2022]   ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2564 
การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.นารุ่ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.นารุ่ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/5)
[30-03-2022]   การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.นารุ่ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.นารุ่ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/5) 
การอบรม
[30-03-2022]   การอบรม "กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์" 
โครงการชุมชนสัมพันธ์ปลอดยาเสพติด ประจำปีงบประงบประมาณ 2564
[01-12-2021]   โครงการชุมชนสัมพันธ์ปลอดยาเสพติด ประจำปีงบประงบประมาณ 2564  
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
[01-12-2021]   โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี​ 2564​
[01-12-2021]   โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี​ 2564​  
โครงการอบรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564
[01-12-2021]   โครงการอบรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564  
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[13-08-2021]   โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
[09-08-2021]   โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 
ภาพกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2563
[07-08-2021]   ภาพกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2563  
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.