องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  บันทึกรายงานผลการดำเนินการ รายงานผล   12-04-2565  34  15
2   แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) และพัฒนาระบบการดำเนินงานของ อบต.นารุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2565  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน   12-04-2565  34  1
3   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ประกาศมาตรการ บันทึก แจ้งเวียน   12-04-2565  66  3
4   ส่งเสริมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน  แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. เชิญร่วมการประชุมสภา รับฟังการแถลงนโยบายนายก แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน แจ้งปัญหาความเดือดร้อน ประชาสัมพันธ์เชิญให้ร่วมตอบแบบวัด EIT แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็น ร้องเรียน   12-04-2565  40  11
5   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ประกาศมาตรการ บันทึกแจ้งเวียน   12-04-2565  29  2
6   ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565  บันทึกแจ้งเวียน แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอการศึกษาฯ   12-04-2565  32  6
7   นำผลการประเมิน ITA มาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการ/แนวทางการพัฒนาปรับปรุงงาน และแจ้งเวียนบุคลากรภายในหน่วยงานทราบ  บันทึกรายงานผลการวิเคราห์ และแจ้งเวียนพนักงานทราบ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินและกำหนดมาตรการ   12-04-2565  33  3
8   ประชุมชี้แจง/อบรมเกี่ยวกับการประเมิน ITA  ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจตัวชี้วัด IIT และแนวทางการตอบที่ถูกต้อง จัดอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ภาพการอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น   12-04-2565  36  8
9   หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน  หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการขอยืม บันทึก แจ้งเวียนแนวปฏิบัติ   12-04-2565  36  4
10   มาตรการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ  ประกาศมาตรการ บันทึก แจ้งเวียนมาตรการ   12-04-2565  29  2
11   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ประกาศมาตรการ บันทึกแจ้งมาตรการ   25-01-2564  48  8
12   มาตรการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการ  ประกาศมาตรการ บันทึกแจ้งมาตรการ   25-01-2564  35  5
13   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ประกาศมาตรการ บันทึกแจ้งมาตรการ หนังสือประชาสัมพันธ์ช่องทาง   25-01-2564  45  5
14   คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการประชาชนตามช่องทางต่างๆ  คำสั่ง หนังสือประชาสัมพันธ์ช่องทาง   25-01-2564  48  7
15   มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ประกาศมาตรการ บันทึกแจ้งมาตรการ แนวปฏิบัติ ขั้นตอน บันทึกแจ้งแนวปฏิบัติ การยืม-ส่งคืนทรัพย์สิน   25-01-2564  46  8
16   มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ประกาศ   15-06-2563  67  4
17   มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ประกาศ คู่มือปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน   15-06-2563  67  7
18   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ประกาศ   15-06-2563  60  4
19   มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ประกาศ   15-06-2563  64  4
20   มาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ประกาศ   15-06-2563  58  5
21   มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ  ประกาศ   15-06-2563  80  5
22   การดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน  แจ้งการปรับปรุงเว็บไซต์ ขออนุมัติปรับปรุงเว็บไซต์   15-06-2563  61  8
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.