องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล  หลักเกณฑ์การคัดเลือก   15-02-2565  30  3
2   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล  หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง   14-02-2565  27  2
3   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  หลักเกณฑ์การพัฒนา   10-02-2565  44  2
4   ประกาศการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ประกาศกำหนดหลักสูตรการพัฒนา   10-02-2565  23  1
5   ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน   08-02-2565  28  1
6   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี  หลักเกณฑ์การกำหนดประโยชน์ตอบแทน   08-02-2565  58  7
7   หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย และหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 2558-1 หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 2558-2 หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย 2558-3 หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉบับ2 2562 หลักเกณฑ์ในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ฉบับ3 2563   07-02-2565  47  16
8   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขวินัย และการรักษาวินัยของพนักงานจ้างเกี่ยวกับบทลงโทษ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบทลงโทษของพนักงานจ้าง   07-02-2565  53  9
9   หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ  ประกาศหลักเกณฑ์   19-04-2564  40  8
10   หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล (การประเมินผลการปฏิบัติงาน)  ประกาศหลักเกณฑ์ แบบประเมิน   19-04-2564  30  10
11   ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  ประกาศ   19-04-2564  32  3
12   หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2564  การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน   19-04-2564  37  1
13   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  ประกาศหลักเกณฑ์   16-04-2564  34  2
14   ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562  ประกาศหลักเกณฑ์   16-04-2564  29  5
15   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากการราชการกลับเข้ารับราชการ 2563  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากการราชการกลับเข้ารับราชการ 2563   19-06-2563  56  4
16   หลักเกณ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 2563  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมิน   19-06-2563  58  13
17   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครู  หลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงานครู   08-06-2563  57  5
18   การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  การประเมินผลการปฏิบัติงาน   08-06-2563  54  6
19   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน3/62   08-06-2563  63  5
20   มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560  หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน   08-06-2563  62  7
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.