องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565  การดำเนินการตามนโยบาย ปีงบ65   12-04-2565  38  6
2   ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น   11-04-2565  28  1
3   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day 2565 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อุปกรณ์และหลอดไฟอยู่ในสภาพดี เดินสายไฟเป็นระเบียบ อยู่ในสภาพดีและปลอดภัย วัสดุ อุปกรณ์ พื้นที่ปฏิบัติงานปลอดภัย   04-04-2565  42  12
4   การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  การวางแผนความก้าวหน้า รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของผู้อำนวยการกองคลัง รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าพนักงานธุรการ รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของนักวิชาการเงินและบัญชี   04-04-2565  32  6
5   การจัดอบรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565  รายงานผลการจัดโครงการ โครงการ กำหนดการ ภาพกิจกรรม   04-04-2565  63  5
6   ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  ประกาศ   04-04-2565  21  2
7   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   04-04-2565  21  3
8   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566  ประกาศใช้แผน แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   04-04-2565  22  2
9   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564 -2566  ประกาศใช้แผน แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง   04-04-2565  28  4
10   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564  การดำเนินการตามนโยบาย   20-04-2564  31  6
11   สรุปการบริหารและพัฒนาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบ 2564  สรุปการพัฒนาบุคลากร   19-04-2564  29  3
12   รายงานผลโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564  รายงานผลการอบรม ภาพการอบรม   19-04-2564  35  6
13   แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566  แผนพัฒนาพนักงาน ปี 64-66 ประกาศใช้แผน บัญชีโครงการ   19-04-2564  26  5
14   แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564-2566  แผนอัตรากำลัง 64-66 ประกาศใช้แผน   16-04-2564  30  6
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.