องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  QR Code   26-01-2566  2  0
2   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2566  doc120230131134900.png   06-01-2566  1  1
3   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2565  doc120230131134143.png   06-12-2565  0  0
4   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน2565  doc120230131142741.png   07-11-2565  1  1
5   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2565  doc120230131133951.png   07-10-2565  0  0
6   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2565  doc120230131133934.png   06-09-2565  0  0
7   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565  doc120230131133859.png   08-08-2565  0  0
8   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม2565  doc120220705030240.png   05-07-2565  70  1
9   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม2565  doc120220505040129.png   05-05-2565  70  3
10   คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.  คำสั่งมอบอำนาจให้รองปลัด อบต.ปฏิบัติราชการแทน ปลัด อบต.   02-05-2565  85  6
11   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน 2565  doc120220407043201.png   07-04-2565  73  6
12   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมีนาคม 2565  doc120220307024940.png   07-03-2565  99  3
13   ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  QR Code   02-03-2565  61  5
14   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565  doc120220207044209.png   07-02-2565  39  4
15   คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนปลัด อบต.   28-01-2565  59  2
16   คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น   24-01-2565  30  2
17   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.นารุ่ง  ประกาศ รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน อบต.นารุ่ง(1) รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน อบต.นารุ่ง(2) รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน อบต.นารุ่ง(3) รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน อบต.นารุ่ง(4) รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงิน อบต.นารุ่ง(5)   14-01-2565  54  31
18   คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  คำแถลงนโยบายนายก อบต.นารุ่ง   10-01-2565  48  7
19   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2565  doc120220207082651.png   06-01-2565  66  1
20   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนธันวาคม 2564  doc120220207082509.png   07-12-2564  37  1
21   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  doc120220207082008.png   04-11-2564  32  1
22   ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น  doc120220525071005.pdf   12-10-2564  61  1
23   ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.นารุ่ง ประจำปี 2564  ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต.นารุ่ง ประจำปี 2564   08-10-2564  37  1
24   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2564  doc120220207075151.png   06-10-2564  38  1
25   ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง (ส.ถ.1/1)    06-10-2564  48  0
26   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง (ผ.ถ.1/1)    06-10-2564  63  0
27   ข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา  doc120220524070735.jpg doc220220524070735.jpg   05-10-2564  38  4
28   #มติกติกาชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  doc120210807082102.jpg   12-07-2564  61  7
29   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  doc120210705065032.pdf   05-07-2564  74  6
30   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564  doc120210601022528.png   01-06-2564  100  4
31   ประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับงานมงคลและงานอวมงคลในเขตพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ ในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019  doc120210514083031.jpg   13-05-2564  115  5
32   ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่องานขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ที่มาติดต่อ/รับบริการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน    29-04-2564  105  2
33   ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ที่มาติดต่อ/รับบริการในปีงบประมาณ 2564 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  doc120210409050324.png   09-04-2564  108  5
34   แจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  doc120210407033142.pdf   07-04-2564  89  5
35   ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  คำสั่งจัดตั้งและมอบหมายผู้รับผิดชอบ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ   29-12-2563  80  8
36   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง   24-12-2563  116  7
37   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  ประกาศ   16-12-2563  124  5
38   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ   08-12-2563  112  1
39   ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของ อบต.นารุ่ง  ประกาศ บันทึกรายงานผลการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สำหรับปีงบ 63 (1) รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สำหรับปีงบ 63 (2) รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. สำหรับปีงบ 63 (3)   01-12-2563  122  17
40   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.นารุ่ง (จำนวน 2 อัตรา)  ประกาศสอบพนักงานจ้างทั่วไป 2 ตำแหน่ง   18-11-2563  175  6
41   รายงานผลการสำรวจตลาดในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  doc120220525083756.pdf   10-09-2563  30  1
42   ประกาศรายชื่อผู่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปของ อบต.นารุ่ง  ประกาศ   21-08-2563  108  10
43   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  ประกาศเรียกประชุม สมัย3/2563   05-08-2563  89  4
44   ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา  ประกาศรับสมัคร   03-08-2563  149  10
45   ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562  ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ปี 2562   16-07-2563  158  2
46   ประกาศประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป  ประกาศรับสมัคร   14-07-2563  115  12
47   ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ของ อบต.นารุ่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)  ประกาศกำหนดส่วนราชการ   08-07-2563  112  8
48   ประชาสัมพันธ์📌การออกให้บริการฉีดวัคซีน💉ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า🐕ของอาสาปศุสัตว์ อบต.นารุ่ง    22-06-2563  95  0
49   ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4)  ภ.ด.ส.3 ภ.ด.ส.4   15-06-2563  48  5
50   ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563  ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมิน   15-06-2563  48  7
51   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เคยมารับบริการ ผู้มาติดต่อกับ อบต.นารุ่ง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายภายนอก ร่วมตอบแบบสำรวจ EIT    15-06-2563  91  0
52   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนา ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเบี้ยเอดส์   24-04-2563  105  17
53   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนา ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเบี้ยพิการ   24-04-2563  122  12
54   ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประกาศยกเลิกการใช้สำเนา ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาเบี้ยผู้สูงอายุ   24-04-2563  108  13
55   ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง    03-02-2563  136  0
56   ขอเชิญชม..การแข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนตำบลนารุ่งต้านยาเสพติด นารุ่งเกมส์ ประจำปี 2562    29-08-2562  93  0
57   ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือนมิถุนายน 2562  doc120200530142546.pdf   03-07-2562  96  3
58   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล    25-06-2562  101  0
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ  doc120210813100337.pdf   05-04-2562  41  4
60   ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2562  ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการ โครงการจัดเก็บภาษี62 คำสั่งแต่งตั้งพนักงาน   04-02-2562  60  14
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.