องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ข้อมูลการติดต่อ
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  รายงานกิจการสภา
  ประกาศ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  มุมอาเซียน
  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
  ข่าวเด่น
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  วีดีทัศน์
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  ผลงานเด่น
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
���������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัย3 ครั้ง2/65   21-12-2565  7  1
2   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  ประกาศนัดประชุมสภา สมัย4/65   16-12-2565  7  2
3   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัย4/65   08-12-2565  6  1
4   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย3 ครั้งที่ 1/2565   22-08-2565  24  5
5   ประกาศนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565  ประกาศนัดประชุมสภาฯ สามัญสมัย 3 ครั้งที่ 1/65   05-08-2565  26  5
6   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 3/2565   01-08-2565  28  10
7   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัย 1 ครั้งที่ 2-65   23-05-2565  50  6
8   ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  หนังสือประชาสัมพันธ์   10-05-2565  49  5
9   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมสามัญ2-65   03-05-2565  48  3
10   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย1/2565   24-01-2565  54  8
11   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ครั้งแรก  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งแรก   10-01-2565  50  2
12   ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  หนังสือประชาสัมพันธ์   04-01-2565  47  3
13   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1/2565   04-01-2565  50  2
14   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  ประกาศกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2565   30-12-2564  51  3
15   ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาฯ   30-12-2564  52  1
16   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัย 3 ครั้งที่ 2/64   28-09-2564  77  5
17   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ 3 1/64   23-08-2564  55  3
18   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ 2/64   16-08-2564  53  2
19   ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  หนังสือประชาสัมพันธ์   09-08-2564  50  4
20   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ3/64   03-08-2564  52  2
21   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564   24-05-2564  59  5
22   ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  หนังสือประชาสัมพันธ์   17-05-2564  52  5
23   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัย2/2564   05-05-2564  57  4
24   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ ประจำปี 2564  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ปี 2564   16-03-2564  70  7
25   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563   16-02-2564  77  3
26   ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  หนังสือประชาสัมพันธ์   10-02-2564  58  5
27   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1/2564   03-02-2564  61  7
28   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563   24-12-2563  70  4
29   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  ประกาศเรียกประชุมสภาฯ   08-12-2563  77  2
30   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563  ประกาศ+รายงานการประชุม   21-08-2563  75  5
31   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563   13-08-2563  72  7
32   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  ประกาศเรียกประชุม สมัย3/2563   05-08-2563  92  3
33   การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563    01-07-2563  82  0
34   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 2/2563   01-07-2563  78  5
35   การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563    14-04-2563  105  0
36   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1/2563   13-04-2563  85  6
37   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  ประกาศเรียกประชุม สมัย2/2563   23-03-2563  77  3
38   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ ประจำปี 2563  ประกาศกำหนดสมัยประชุม 2563   20-02-2563  85  6
39   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 4/2562   20-02-2563  76  3
40   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563  ประกาศเรียกประชุม สมัย1/2563   03-02-2563  99  6
41   การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562    24-12-2562  88  0
42   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 3 ครั้งที่2/2562   23-12-2562  80  4
43   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  ประกาศเรียกประชุม สมัย4/2562   02-12-2562  79  3
44   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 3 ครั้งที่1/2562   23-08-2562  83  3
45   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1/2562   13-08-2562  87  3
46   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562  ประกาศเรียกประชุม สมัย3/2562   01-08-2562  77  3
47   การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562    15-06-2562  89  0
48   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 2/2562   14-06-2562  75  3
49   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ 1/2562   05-04-2562  77  2
50   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  ประกาศเรียกประชุม สมัย2/2562   25-03-2562  82  3
51   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ ประจำปี 2562  ประกาศกำหนดสมัยประชุม 2562   22-02-2562  74  4
52   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ 2/2561   22-02-2562  77  3
53   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562  ประกาศเรียกประชุม สมัย1/2562   04-02-2562  83  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.