องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984 ต่อ 107  
 
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 ข้อมูลการติดต่อ
 
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาอบต.
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
ผลิตภัณฑ์ตำบล
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนอัตรากำลัง
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 E-service
 
 
 
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 
พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพืื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจากฟ้าผ่า
พิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพืื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีเสียชีวิตจากฟ้าผ่า 
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
กิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 
การประชุมเตรียมความพร้อมตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
การประชุมเตรียมความพร้อมตั้งจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 
เก็บข้อมูลผู้รับบบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เก็บข้อมูลผู้รับบบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 
การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.นารุ่ง ประจำเดือนมีนาคม 2565
การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.นารุ่ง ประจำเดือนมีนาคม 2565 
มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว
มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเสี่ยงที่กักตัว 
โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 
ผู้บริหารร่วมออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ผู้บริหารร่วมออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2/2565 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ครั้งแรก
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ครั้งแรก 
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง 
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2564
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ประจำปี 2564 
การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.นารุ่ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.นารุ่ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/5)
การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.นารุ่ง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/4) และประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.นารุ่ง (ส.ถ./ผ.ถ.4/5) 
การอบรม
การอบรม "กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์" 
โครงการชุมชนสัมพันธ์ปลอดยาเสพติด ประจำปีงบประงบประมาณ 2564
โครงการชุมชนสัมพันธ์ปลอดยาเสพติด ประจำปีงบประงบประมาณ 2564  
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540" ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี​ 2564​
โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี​ 2564​  
โครงการอบรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564  
การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยจากพายุวาตภัย
การช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบภัยจากพายุวาตภัย 
การออกมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ถูกกักกันตัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การออกมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ถูกกักกันตัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด
ประชุมพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้กักตัวโควิด 
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 
การตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
การตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 
การประชุมเตรียมความพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564
การประชุมเตรียมความพร้อมตั้งจุดตรวจจุดสกัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององคฺการบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององคฺการบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าไหม องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ประจำปี 2564
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีทอผ้าไหม องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ประจำปี 2564 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลนารุ่ง ต้านยาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลนารุ่ง ต้านยาเสพติด "นารุ่งเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563  
โครงการป้องวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการป้องวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2563 
โครงการ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น คนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
โครงการ 1 ฝน 1 คน 1 ต้น คนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  
มอบถุงยังชีพ
มอบถุงยังชีพ  
อบต.นารุ่ง จัดตั้ง
อบต.นารุ่ง จัดตั้ง "ตู้ปันสุข"🎁🥰 
องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่งร่วมกิจกรรมจิตอาสา
องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่งร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันคล้ายว้นสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  
อบต.นารุ่ง.จัดอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(covid-19)
อบต.นารุ่ง.จัดอบรมตามโครงการเฝ้าระวังและควบคุมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(covid-19) 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี (ทอผ้า) การย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2563
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี (ทอผ้า) การย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ ปีงบประมาณ 2563 
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562  
โครงการสร้างความรู้่ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสร้างความรู้่ความเข้าใจพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารางราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2562  
กิจกรรมถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและพลังแผ่นดิน
กิจกรรมถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและพลังแผ่นดิน"ตำบลนารุ่ง ตำบลพลเมืองคุณภาพ" 
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลนารุ่ง ต้านยาเสพติด
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนตำบลนารุ่ง ต้านยาเสพติด "นารุ่งเกมส์" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
อบรมส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562
อบรมส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562  
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร,สมาชิก อบต.,พนักงาน อบต.ฯปี2562
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร,สมาชิก อบต.,พนักงาน อบต.ฯปี2562 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 
โครงการวัดซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการวัดซีนป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี2562
ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี2562 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
โทร 0-4455-8984 , โทรสาร 0-4455-8984

การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.