คู่มือประชาชน

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
7. การรับชำระภาษีป้าย.
8. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
9. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.
10. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
11. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
13. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
14. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
15. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
16. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร