วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะให้เกิดในอนาคต  ดังนี้

          “คุณภาพชีวิตดี   สภาพแวดล้อมดี  มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง”

 

พันธกิจ

 1. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ

 3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เสริมสร้างความมั่นคงและการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

 4. พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 5. ส่งเสริมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ในการพัฒนา

 1. โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง

 2. ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาเพียงพอและทั่วถึง ใช้หลักศาสนาสำหรับผู้ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการเป็นสิ่งที่สร้างความเข้มแข้งความสามัคคีในชุมชน

 4. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของภาครัฐให้แก่ประชาชน

 5. มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 1. การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

 2. ส่งเสริม/สนับสนุนและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

                        2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. 1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำร่องระบายน้ำและถังเก็บกักน้ำ คสล.                          ติดตั้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ

 2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา

 3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

 4. การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา

 5. 2. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

 6. 3. การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

 7. การส่งเสริมสวัสดิการสังคม

 8. พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

 9. การเสริมสร้างความมั่นคงและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

 10. การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี

 11. 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน

 12. 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรท้องถิ่น

 13. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 14. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

 15. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี