สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
**************************************************
ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ
            ๑.๑  ที่ตั้งของตำบลและหมู่บ้าน
          เดิมพื้นที่ตำบลนารุ่ง   มีเขตการปกครองรวมกับตำบลตรึม  ซึ่งขณะนั้นแต่ละหมู่บ้านห่างไกลกันมาก       การติดต่อราชการก็ยากลำบาก  ต่อมาผู้นำชุมชนและราษฎรได้มีความต้องการให้แบ่งแยกพื้นที่การปกครองออกใหม่จึงได้แยกหมู่บ้านมาตั้งเป็นตำบลนารุ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2518  และได้ตั้งชื่อใหม่เป็นตำบลนารุ่ง ซึ่งมีหมู่บ้านในขณะนั้น จำนวน 7 หมู่บ้าน และหลายปีต่อมารัฐบาลได้ส่งเสริมให้ราษฎร  มีบุตรเพื่อเพิ่มประชากรของประเทศ ทำให้มีการขยายหมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นอีก  2 หมู่บ้าน  รวมเป็น 9 หมู่บ้าน  มีพื้นที่ห่างจากอำเภอศีขรภูมิไปทางทิศเหนือประมาณ  10 กิโลเมตร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดู่ ตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
  อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ         ติดต่อกับ  ตำบลตรึม
ทิศใต้             ติดต่อกับ  ตำบลยางและตำบลหนองขวาว
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ตำบลหนองขวาว
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ประกอบด้วย
หมู่ที่ 1   บ้านนารุ่ง
หมู่ที่ 2   บ้านหนองแต้
หมู่ที่ 3   บ้านหนองหว้า
หมู่ที่ 4   บ้านหนองแคน
หมู่ที่ 5   บ้านดู่
หมู่ที่ 6   บ้านลูกไก่
หมู่ที่ 7   บ้านอาราง
หมู่ที่ 8   บ้านนารุ่ง
หมู่ที่ 9   บ้านหนองแมว
map
พื้นที่  :  องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ปกครองพื้นที่ 23.856 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 14,910 ไร่
         1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
  เป็นที่ราบนาดอน มีคลองน้ำตามธรรมชาติ  ไหลผ่านทางทิศเหนือของพื้นที่ไหลจากทิศตะวันตกลงสู่ทิศตะวันออก  ยาวประมาณ  10  กิโลเมตร  จะมีน้ำไหลเฉพาะช่วงฤดูฝน ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาศัยแหล่งน้ำตามธรรมชาติในการทำการเกษตร
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศ เป็นอากาศแบบร้อนชื้น  3 ฤดู  ได้แก่
 1. ฤดูร้อนจะเริ่มราวเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
 1. ฤดูฝนจะเริ่มราวเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม
 2. ฤดูหนาวจะเริ่มราวเดือนพฤศจิกายน-มกราคม
            ๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕%   และลักษณะดินในพื้นที่เป็นดินเหนียวประมาณ 25 %
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ
แหล่งน้ำในตำบลนารุ่ง ประกอบด้วย
 1.         ฝาย จำนวน 6 แห่ง
 2.         คลองน้ำ  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คลองอิสานเขียว,คลองไผ่
 3.         สระหรือหนองน้ำสาธารณประโยชน์ มีจำนวน 23 แห่ง
-หมู่ 1 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หนองนารุ่ง,หนองเม็ก
-หมู่ 2 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หนองโพธิ์,หนองขวาง,หนองสิม
-หมู่ 3 จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ หนองหว้า
-หมู่ 4 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ หนองขอน,หนองแคน,หนองโพธิ์
-หมู่ 5 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ หนองดู่,หนองคู,หนองโสน,หนองโพธิ์
-หมู่ 6 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สระน้ำสาธารณประโยชน์,หนองบ่อ
-หมู่ 7 จำนวน   6 แห่ง   ได้แก่ หนองโพรง,หนองตา,หนองแม๊ะ,หนองหงส์,หนองแร่,หนองสังกัด
-หมู่ 8 จำนวน – แห่ง
-หมู่ 9 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ หนองม่วง,สระบ้านหนองแมว
            ๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในตำบลนารุ่งไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกเป็นลักษณะของไม้ผล  ไม้ยืนต้น ไว้กินผลให้ร่มเงา
๒.๑ เขตการปกครอง
                        ตำบลนารุ่งได้แบ่งเขตการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
               
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
1
บ้านนารุ่ง
นายบุญเที่ยง  สุทธิสน
 
2
บ้านหนองแต้
นายวิชัย  ใยบัว
3
บ้านหนองหว้า
นายประสิทธิ์  ทองขาว
4
บ้านหนองแคน
นายสมศักดิ์  ดัชถุยาวัตร
5
บ้านดู่
นายตอง  ศุภนาม
กำนันตำบลนารุ่ง
6
บ้านลูกไก่
นายสุข ดัชถุยาวัตร
7
บ้านอาราง
นายบรรจง  สาธร
8
บ้านนารุ่ง
นายสมปอง  ผมทอง
๒.๒ การเลือกตั้ง
2.2.1) ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
๑. นายปราโมทย์  มรกต                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
๒. นายหัสดิน  สุขดี               รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง                                                 ๓. นายสุรชัย  วิถุนัด              รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
นางสาวพรสวรรค์ วิบูลย์อรรถ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
             2.2.2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง จำนวน 18 คน
 1. นายพสิน บุญทอง             ประธานสภา อบต.
 2. นายประพันธ์ นามวิสัย        รองประธานสภา อบต.
 3. นายสุทัศน์  ดัชถุยาวัตร       สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
 4. นางอินทิรา ดอกจันทร์        สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
 5. นางคำเพียร ดีครัน            สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
 6. นางเดือน ดัชถุยาวัตร         สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
 7. นางทนงค์ ดัชถุยาวัตร        สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
 8. นายสาลี  ศุภนาม               สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
 9. นายอานุภาพ ชัยบุตร         สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
 10. นางสาวเรืองรัก ดัชถุยาวัตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
 11. นางรำไพ ทองคำ             สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
 12. นางมุกดา สาธร              สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 13. นายอนุชา อนุลีจันทร์        สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
 14. นายสำเนียง ภูมรา           สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
 15. นางเสาวนีย์ ทองขาว       สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
 16. นายมุด แสงเพชร            สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
 17. นายวัฒนา ชะฎาแก้ว        สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
               
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
จำนวนประชากรรวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
1
บ้านนารุ่ง
191
492
521
1,013
2
บ้านหนองแต้
144
370
347
717
3
บ้านหนองหว้า
122
293
288
581
4
บ้านหนองแคน
108
282
282
564
5
บ้านดู่
131
360
344
704
6
บ้านลูกไก่
102
225
244
469
7
บ้านอาราง
233
521
523
1,044
8
บ้านนารุ่ง
89
251
244
495
9
บ้านหนองแมว
35
101
91
192
รวม
1,155
2,895
2,884
5,779
            ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร
ลำดับที่
หญิง
ชาย
หมายเหตุ
1.จำนวนประชากรเยาวชน
760
796
อายุต่ำกว่า 18 ปี
2.จำนวนประชากร
1,752
1,813
อายุต่ำกว่า 18-60 ปี
3.จำนวนประชากรผู้สูงอายุ
372
286
อายุต่ำกว่า 60 ปี
รวม
2,884
2,895
รวมทั้งสิ้น 5,793
จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน (สำนักงานทะเบียน  อำเภอศีขรภูมิ)  ณ  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9
๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  มีโรงเรียน  จำนวน  2  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1  แห่ง   และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนารุ่ง จำนวน 1 แห่ง  ดังนี้
 1. โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3 บ้านหนองหว้า  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมี  นายภคพล  ยืนยิ่ง  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีจำนวนเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
อนุบาล 1
19
8
27
อนุบาล 2
7
11
18
ป.1
19
8
27
ป.2
8
10
18
ป.3
7
16
23
ป.4
15
13
28
ป.5
10
12
22
ป.6
15
18
33
ม.1
17
8
25
ม.2
20
9
29
ม.3
21
20
41
รวมทั้งสิ้น
158
133
291
               
                ที่มา: โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ณ เดือนมิถุนายน 2559)
 
 1. โรงเรียนบ้านดู่อาราง ตั้งอยู่ หมู่ที่  7  บ้านอาราง   เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  โดยมี  นายสามารถ  ห้าวหาญ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวนเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา  2559  ดังนี้
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
อนุบาล 1
6
12
18
อนุบาล 2
19
8
27
ป.1
7
10
17
ป.2
8
16
24
ป.3
15
13
28
ป.4
10
13
23
ป.5
15
18
33
ป.6
10
12
22
รวม
90
102
192
           ที่มา: โรงเรียนบ้านดู่อาราง  (ณ เดือนมิถุนายน 2559)
 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง   ตั้งอยู่  หมู่ที่ 1  บ้านนารุ่ง   โดยมี  นายบุญเกิด  ขุมทอง  เป็นผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวนเด็กนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559  ดังนี้
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
รวม
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
อนุบาล 1
17
23
40
อนุบาล 2
25
30
55
รวม
42
53
95
                ที่มา: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  (ณ เดือนมิถุนายน 2559)
 
            4.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนารุ่ง  ตั้งอยู่ หมู่ที่  2  บ้านหนองแต้  มีบุคลากรปฏิบัติงาน  2 คน  ประกอบด้วย
๑. นางพิชยาภรณ์  อ่อนบ้านแดง          ตำแหน่ง  หัวหน้า กศน.ตำบลนารุ่ง
๒. นางสาวอรุณี    สาธร           ตำแหน่ง  ครู กศน. ตำบลนารุ่ง
มีจำนวนประชาชนเข้าศึกษาในศูนย์ฯ ประจำปี 2559  ดังนี้
ระดับการศึกษา
ปี ๒๕๕9
ชาย
หญิง
รวม
ประถมศึกษา
1
1
มัธยมศึกษาตอนต้น
30
19
49
มัธยมศึกษาตอนปลาย
60
35
95
รวม
90
55
145
ที่มา:ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลนารุ่ง (ณ เดือน ตุลาคม 2559) 
4.2  การสาธารณสุข    
ตำบลนารุ่งมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  1  แห่ง  ดังนี้
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนารุ่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแต้ รับผิดชอบ  9  หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดังนี้
 1. นางวัลยา หมายมี            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 2. นางสาวณภาพัช ควรดี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 3. นางสาวจันทร์ฤดี ชัยนิต ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 คน    5. ลูกจ้าง  จำนวน  3  คน
 5. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ชาย
หญิง
รวม
นารุ่ง
8
8
16
หนองแต้
4
9
13
หนองหว้า
10
10
หนองแคน
4
8
12
ดู่
4
9
13
ลูกไก่
2
9
11
อาราง
8
18
26
นารุ่ง
4
5
9
หนองแมว
4
4
8
รวม
48
70
118
๔.๓ อาชญากรรม
ตำบลนารุ่งไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ได้จัดการป้องกันร่วมกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องและมีแนวทางป้องกันการเกิดเหตุ  ตามจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่าง ๆได้  โดยจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  สัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  โดยมีการร่วมมือกับฝ่ายปกครอง อปพร. รพ.สต.ตำบลนารุ่ง
๔.๔ ยาเสพติด
สถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน  และส่วนราชการในพื้นที่  ช่วยกันสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ  การแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ก็ได้จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ  เช่น  โครงการชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่งร่วมกับสถานีตำรวจภูธรศีขรภูมิ  โครงการส่งผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดโดยร่วมกับอำเภอศีขรภูมิ
๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่งได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้
 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการ จ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
           ผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพ  และผู้ป่วยเอดส์
ปีงบประมาณ  ๒๕๕9  มีจำนวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพ  และผู้ป่วยเอดส์  รายละเอียดดังนี้
ลำดับที่
ประเภท
ได้รับเบี้ยยังชีพฯ
ขึ้นทะเบียนฯ รอรับปีงบประมาณ 2561
รวม
๑.
ผู้สูงอายุ
692
50
 712
๒.
ผู้พิการทุพพลภาพ
407
1
408
๓.
ผู้ป่วยเอดส์
5
42
รวม
1,104
51
1,154
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
            5.1 การคมนาคมการขนส่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่งมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ
 1. ถนนลาดยางสายบ้านปราสาท อำเภอศีขรภูมิ – บ้านดู่ ตำบลนารุ่ง ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร  (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้รับผิดชอบ)
 2.    ถนนลาดยางสายบ้านกะลัน ตำบลยาง – ตำบลตรึม ระยะทาง 3.0 กิโลเมตร(องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้รับผิดชอบ)
 3.       ถนนลาดยางสายบ้านหนองเหล็ก ตำบลยาง – บ้านดู่ ตำบลนารุ่ง ระยะทาง   4.0 กิโลเมตร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้รับผิดชอบ)
 4.   ถนนลาดยางสายบ้านหนองหว้า ตำบลนารุ่ง – ตำบลตรึม ระยะทาง 2.0 กิโลเมตร
 5.   ถนนของท้องถิ่น (คสล.) องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  จำนวน   83  สาย ระยะทาง 15.40 กิโลเมตร
 6. สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กตำบลนารุ่งเชื่อมตำบลตรึม จำนวน 1 แห่ง
             5.2 การไฟฟ้า
 
ตำบลนารุ่งได้ใช้บริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอศีขรภูมิ  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  เกษตรกรมีความต้องการให้การไฟฟ้าขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรมากยิ่งขึ้น  เพื่อการเกษตรกรรมของหมู่บ้าน
    5.3 การประปา
องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ได้ตราข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยการประปาหมู่บ้าน  พ.ศ. 2548  เพื่อดำเนินการบริการ  หมู่ที่ 2, 8   ส่วนหมู่ที่  3,4,5,6,7,9  ทางคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านดำเนินการบริหารจัดการเอง   และการประปาส่วนภูมิภาคศีขรภูมิเข้ามาให้บริการในเขตตำบลนารุ่ง  หมู่ที่ 1, 2, 3, 8
5.4 โทรศัพท์
ตำบลนารุ่งมีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่  โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE
          
 
        ๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ตำบลนารุ่งมีไปรษณีย์อนุญาต  จำนวน  ๑  แห่ง ตั้งอยู่ เลขที่ 14  บ้านนารุ่ง  หมู่ที่ 1  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๓๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตตำบลนารุ่ง ร้อยละ 85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ  อ้อย มันสำปะหลัง  อาชีพส่วนใหญ่มีดังนี้
อาชีพเกษตรกรรม        ร้อยละ  85  ของประชาชนทั้งหมด
อาชีพรับจ้าง              ร้อยละ  10  ของประชาชนทั้งหมด
อาชีพรับราชการ                   ร้อยละ  2  ของประชาชนทั้งหมด
อาชีพอื่น ๆ               ร้อยละ  3  ของประชาชนทั้งหมด
๖.๒ การประมง
– ไม่มี
๖.๓ การปศุสัตว์
เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนไม่เป็นอาชีพหลัก   เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้
– โคพันธุ์พื้นเมือง  คิดเป็น ร้อยละ  25.38  ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด
– กระบือ          คิดเป็น ร้อยละ  2.76     ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด
– ไก่               คิดเป็น ร้อยละ  81.93   ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด
– เป็ด              คิดเป็น ร้อยละ  18.07   ของสัตว์เลี้ยงทั้งหมด
๖.๕ การท่องเที่ยว
-ไม่มี
๖.๖ อุตสาหกรรม
-โรงผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มรุ่งตะวัน  ตั้งอยู่ 130 หมู่ 2 ต.นารุ่ง
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
       การพาณิชย์
– ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ       จำนวน  9  แห่ง
– โรงสีข้าวขนาดเล็ก            จำนวน  25 แห่ง
– ที่รับซื้อข้าวเปลือก            จำนวน  1  แห่ง
– โรงทำขนมจีน                 จำนวน   1  แห่ง
– ร้านค้าเบ็ดเตล็ด                         จำนวน  55 แห่ง
– รับซื้อของเก่า                  จำนวน  3  แห่ง
– ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์     จำนวน  4  แห่ง
– ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า       จำนวน  1  แห่ง
– เขียงหมู                       จำนวน  2  แห่ง
– โรงผลิตน้ำดื่ม                 จำนวน  1  แห่ง
– ร้านขายข้าวสาร              จำนวน  1  แห่ง
– ร้านตัดผม                     จำนวน  2  แห่ง
– ร้านเกมส์                      จำนวน  2  แห่ง
กลุ่มอาชีพ
– กลุ่มสตรีทอผ้า
– กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
           – กลุ่มทำรั้วลวดหนาม
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำอิฐบล็อค
๖.๘ แรงงาน
ประชาชนในตำบลนารุ่งมีอาชีพเกษตรกรรม คือ ปลูกข้าว ปลูกอ้อย และเลี้ยงสัตว์ ไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว  คนส่วนใหญ่จะเดินทางเพื่อไปรับจ้างทั่วไปในต่างจังหวัด  เช่น ตัดอ้อย  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม คนหนุ่มสาววัยทำงานเมื่อเรียนจบมักไปหาอาชีพ ในต่างจังหวัดเสียเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
     7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
   (๑)  บ้านนารุ่ง  หมู่ที่ 1  มีพื้นที่ทั้งหมด    1,312 ไร่ ทำการเกษตร  ดังนี้
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา
¨ ในเขตชลประทาน
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
þ นอกเขตชลประทาน
  97  ครัวเรือน
              ไร่
   350    กก./ไร่
    2,550     บาท/ไร่
   350     บาท/ไร่
2.2) ทำสวน
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
             บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.3) ทำไร่
þ  ไร่อ้อย
   4   ครัวเรือน
   23        ไร่
   1,000   กก./ไร่
   5,000    บาท/ไร่
   8,000   บาท/ไร่
¨  ไร่ข้าวโพด
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
þ  ไร่มันสำปะหลัง
   2   ครัวเรือน
   3.5       ไร่
   3,000  กก./ไร่
   3,500    บาท/ไร่
    6,000   บาท/ไร่
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
 
           
(๒)  บ้านหนองแต้  หมู่ที่ 2  พื้นที่ทั้งหมด  2,353  ไร่ ทำการเกษตร  ดังนี้
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา
¨ ในเขตชลประทาน
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
þ นอกเขตชลประทาน
   108  ครัวเรือน
   1,999    ไร่
   350    กก./ไร่
    2,000     บาท/ไร่
   2,800 บาท/ไร่
2.2) ทำสวน
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
             บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.3) ทำไร่
¨   ไร่อ้อย
         ครัวเรือน
              ไร่
       กก./ไร่
        บาท/ไร่
           บาท/ไร่
¨  ไร่ข้าวโพด
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  ไร่มันสำปะหลัง
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
(๔)  บ้านหนองแคน  หมู่ที่ 4  มีพื้นที่ทั้งหมด   1,551 ไร่ ทำการเกษตร  ดังนี้
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา
¨ ในเขตชลประทาน
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
þ นอกเขตชลประทาน
  90   ครัวเรือน
  1,400        ไร่
    450  กก./ไร่
  2,580   บาท/ไร่
   3,600   บาท/ไร่
2.2) ทำสวน
สวน    ผัก             .
    2     ครัวเรือน
      1       ไร่
    510   กก./ไร่
    3,500   บาท/ไร่
  6,120  บาท/ไร่
สวน    พริก             .
    2   ครัวเรือน
       1      ไร่
   50   กก./ไร่
   2,800  บาท/ไร่
   6,000  บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.3) ทำไร่
þ  ไร่อ้อย
     6    ครัวเรือน
      30      ไร่
   1,800   กก./ไร่
   3,100   บาท/ไร่
  16,200  บาท/ไร่
¨  ไร่ข้าวโพด
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  ไร่มันสำปะหลัง
       ครัวเรือน
             ไร่
      กก./ไร่
            บาท/ไร่
             บาท/ไร่
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
(๕)  บ้านดู่ หมู่ที่ 5  มีพื้นที่ทั้งหมด   1,299 ไร่ ทำการเกษตร  ดังนี้
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา
¨ ในเขตชลประทาน
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
þ นอกเขตชลประทาน
  110   ครัวเรือน
  1,150   ไร่
   400    กก./ไร่
  2,800   บาท/ไร่
    5,200  บาท/ไร่
2.2) ทำสวน
สวน   ผักสวนครัว              .
    34   ครัวเรือน
      4       ไร่
     40      กก./ไร่
 12,000  บาท/ไร่
  21,000  บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
             บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.3) ทำไร่
þ  ไร่อ้อย
   6   ครัวเรือน
   65       ไร่
   1,600   กก./ไร่
   4,800    บาท/ไร่
12,800    บาท/ไร่
¨  ไร่ข้าวโพด
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
þ  ไร่มันสำปะหลัง
    1   ครัวเรือน
       10      ไร่
   1,200    กก./ไร่
  1,800  บาท/ไร่
   2,400  บาท/ไร่
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
(๖)  บ้านลูกไก่  หมู่ 6 มีพื้นที่ทั้งหมด   1,180  ไร่ ทำการเกษตร  ดังนี้
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา
¨ ในเขตชลประทาน
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
þ นอกเขตชลประทาน
    90   ครัวเรือน
     1,100     ไร่
   450    กก./ไร่
    1,500     บาท/ไร่
  4,000    บาท/ไร่
2.2) ทำสวน
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
             บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.3) ทำไร่
þ  ไร่อ้อย
   1   ครัวเรือน
   3         ไร่
   12,000 กก./ไร่
   2,000    บาท/ไร่
 18,000   บาท/ไร่
¨  ไร่ข้าวโพด
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  ไร่มันสำปะหลัง
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
 
(7)  บ้านอาราง  หมู่ที่ 7  มีพื้นที่ทั้งหมด    4,175  ไร่ ทำการเกษตร  ดังนี้
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา
¨ ในเขตชลประทาน
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
þ นอกเขตชลประทาน
  226   ครัวเรือน
     3,260     ไร่
   380    กก./ไร่
    2,700     บาท/ไร่
  5,000    บาท/ไร่
2.2) ทำสวน
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
             บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.3) ทำไร่
¨  ไร่อ้อย
       ครัวเรือน
             ไร่
             กก./ไร่
           บาท/ไร่
             บาท/ไร่
¨  ไร่ข้าวโพด
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  ไร่มันสำปะหลัง
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
(8)  บ้านนารุ่ง หมู่ที่ 8  มีพื้นที่ทั้งหมด   725  ไร่ ทำการเกษตร  ดังนี้
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา
¨ ในเขตชลประทาน
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
þ นอกเขตชลประทาน
  58   ครัวเรือน
     892     ไร่
   350    กก./ไร่
    2,700     บาท/ไร่
  3,000    บาท/ไร่
2.2) ทำสวน
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
             บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.3) ทำไร่
¨  ไร่อ้อย
       ครัวเรือน
             ไร่
             กก./ไร่
           บาท/ไร่
             บาท/ไร่
¨  ไร่ข้าวโพด
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  ไร่มันสำปะหลัง
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
(9)  บ้านหนองแมว หมู่ที่ 9  มีพื้นที่ทั้งหมด   538  ไร่ ทำการเกษตร  ดังนี้
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
2.1) ทำนา
¨ ในเขตชลประทาน
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
þ นอกเขตชลประทาน
  32   ครัวเรือน
     513     ไร่
   200    กก./ไร่
    1,500     บาท/ไร่
  1,600    บาท/ไร่
2.2) ทำสวน
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
             บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
สวน                 .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.3) ทำไร่
þ  ไร่อ้อย
    1   ครัวเรือน
      4       ไร่
             กก./ไร่
           บาท/ไร่
             บาท/ไร่
¨  ไร่ข้าวโพด
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  ไร่มันสำปะหลัง
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
2.4) อื่นๆ
¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .
       ครัวเรือน
             ไร่
           กก./ไร่
             บาท/ไร่
            บาท/ไร่
๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร
(๑)  บ้านนารุ่ง   
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
                 ü
1,260.90  มิลลิเมตร
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ลำดับ
ความสำคัญ
ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
¨ 1. แม่น้ำ
¨ 2. ห้วย/ลำธาร
¨ 3. คลอง
þ 4. หนองน้ำ/บึง
1
ü
ü
40 %
¨ 5. น้ำตก
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
¨ 1. แก้มลิง
¨ 2. อ่างเก็บน้ำ
¨ 3. ฝาย
þ 4. สระ
1
ü
ü
20 %
¨ 5. คลองชลประทาน
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
(๒)  บ้านหนองแต้ 
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
                   ü
1,260.90    มิลลิลิตร
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ลำดับ
ความสำคัญ
ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
¨ 1. แม่น้ำ
¨ 2. ห้วย/ลำธาร
þ 3. คลอง
         1
ü
     ü
           30 %
¨ 4. หนองน้ำ/บึง
¨ 5. น้ำตก
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
¨ 1. แก้มลิง
¨ 2. อ่างเก็บน้ำ
¨ 3. ฝาย
þ 4. สระ
1
ü
ü
10 %
¨ 5. คลองชลประทาน
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
(๓)  บ้านหนองหว้า
 
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
                    ü
1,260.90    มิลลิเมตร
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ลำดับ
ความสำคัญ
ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
¨ 1. แม่น้ำ
¨ 2. ห้วย/ลำธาร
¨ 3. คลอง
         1
ü
    ü
30%
¨ 4. หนองน้ำ/บึง
¨ 5. น้ำตก
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
¨ 1. แก้มลิง
¨ 2. อ่างเก็บน้ำ
¨ 3. ฝาย
¨ 4. สระ
¨ 5. คลองชลประทาน
þ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)       บ่อ       .
6.2)                .
6.3)                .
1
ü
ü
2 %
(๔)  บ้านหนองแคน
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
ü
900  มิลลิเมตร
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ลำดับ
ความสำคัญ
ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
¨ 1. แม่น้ำ
¨ 2. ห้วย/ลำธาร
þ 3. คลอง
1
ü
ü
50 %
¨ 4. หนองน้ำ/บึง
¨ 5. น้ำตก
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
¨ 1. แก้มลิง
¨ 2. อ่างเก็บน้ำ
¨ 3. ฝาย
þ 4. สระ
1
ü
ü
1 %
¨ 5. คลองชลประทาน
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
(๕)  บ้านดู่
 
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
                  ü
1,260.90  มิลลิเมตร
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ลำดับ
ความสำคัญ
ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
¨ 1. แม่น้ำ
¨ 2. ห้วย/ลำธาร
þ 3. คลอง
          1
ü
ü
30%
þ 4. หนองน้ำ/บึง
2
ü
ü
30%
¨ 5. น้ำตก
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
¨ 1. แก้มลิง
¨ 2. อ่างเก็บน้ำ
þ 3. ฝาย
1
ü
ü
50%
þ 4. สระ
2
ü
ü
20%
¨ 5. คลองชลประทาน
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
(๖)  บ้านลูกไก่
 
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
                ü
1,260.90 มิลลิเมตร
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ลำดับ
ความสำคัญ
ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
¨ 1. แม่น้ำ
¨ 2. ห้วย/ลำธาร
¨ 3. คลอง
¨ 4. หนองน้ำ/บึง
1
ü
     ü
20%
¨ 5. น้ำตก
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
¨ 1. แก้มลิง
¨ 2. อ่างเก็บน้ำ
¨ 3. ฝาย
¨ 4. สระ
¨ 5. คลองชลประทาน
þ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)      บ่อ        .
6.2)                .
6.3)                .
1
ü
ü
2 %
(7)  บ้านอาราง
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
                ü
1,260.90 มิลลิเมตร
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ลำดับ
ความสำคัญ
ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
¨ 1. แม่น้ำ
¨ 2. ห้วย/ลำธาร
¨ 3. คลอง
2
ü
     ü
40%
¨ 4. หนองน้ำ/บึง
1
ü
     ü
20%
¨ 5. น้ำตก
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
¨ 1. แก้มลิง
¨ 2. อ่างเก็บน้ำ
¨ 3. ฝาย
¨ 4. สระ
¨ 5. คลองชลประทาน
þ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)      บ่อ        .
6.2)                .
6.3)                .
1
ü
ü
10 %
 
 
 
(๓)  บ้านหนองหว้า  หมู่ที่ 3  มีพื้นที่ทั้งหมด   1,343 ไร่ ทำการเกษตร  ดังนี้
ประเภทของการทำการเกษตร
จำนวน
ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)
(8)  บ้านนารุ่ง
 
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
                ü
1,260.90 มิลลิเมตร
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ลำดับ
ความสำคัญ
ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
¨ 1. แม่น้ำ
¨ 2. ห้วย/ลำธาร
¨ 3. คลอง
¨ 4. หนองน้ำ/บึง
1
ü
     ü
20%
¨ 5. น้ำตก
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
¨ 1. แก้มลิง
¨ 2. อ่างเก็บน้ำ
¨ 3. ฝาย
þ  4. สระ
1
ü
ü
10 %
¨ 5. คลองชลประทาน
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)               .
6.2)                .
6.3)                .
(9)  บ้านหนองแมว
 
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร
ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
3.1) ปริมาณน้ำฝน
                ü
1,260.90 มิลลิเมตร
แหล่งน้ำ
ทางการเกษตร
ลำดับ
ความสำคัญ
ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
ตลอดทั้งปี
การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ
3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ
¨ 1. แม่น้ำ
¨ 2. ห้วย/ลำธาร
¨ 3. คลอง
¨ 4. หนองน้ำ/บึง
1
ü
     ü
20%
¨ 5. น้ำตก
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)                .
6.2)                .
6.3)                .
3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น
¨ 1. แก้มลิง
¨ 2. อ่างเก็บน้ำ
¨ 3. ฝาย
þ  4. สระ
1
ü
ü
20 %
¨ 5. คลองชลประทาน
¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)
6.1)               .
6.2)                .
6.3)                .
๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)
(๑)  บ้านนารุ่ง 
แหล่งน้ำ
ไม่มี
มี
ทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
      ü
   ü
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
      ü
   ü
10%
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ü
    ü
40 %
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
       ü
   ü
20%
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
      ü
   ü
20%
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)                               .
4.6.2)                               .
4.6.3)                               .
 
(๒)  บ้านหนองแต้ 
แหล่งน้ำ
ไม่มี
มี
ทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
      ü
   ü
0%
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
ü
 –
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ü
ü
100 %
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
      ü
   ü
20%
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
      ü
   ü
50%
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)                               .
4.6.2)                               .
4.6.3)                               .
(๓)  บ้านหนองหว้า
แหล่งน้ำ
ไม่มี
มี
ทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
     ü
   ü
0%
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
     ü
   ü
2%
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
  ü
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
     ü
ü
10%
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
  ü
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)                               .
4.6.2)                               .
4.6.3)                               .
(๔)  บ้านหนองแคน
แหล่งน้ำ
ไม่มี
มี
ทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
ü
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
      ü
    ü
10 %
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ü
    ü
50 %
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
ü
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
      ü
ü
20%
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)                               .
4.6.2)                               .
4.6.3)                               .

(๕)  บ้านดู่

แหล่งน้ำ
ไม่มี
มี
ทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
ü
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
ü
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ü
ü
 100 %
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
ü
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
ü
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)                               .
4.6.2)                               .
4.6.3)                               .
(๖)  บ้านลูกไก่
แหล่งน้ำ
ไม่มี
มี
ทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
ü
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
      ü
    ü
20%
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ü
ü
 100 %
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
ü
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
ü
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)                               .
4.6.2)                               .
4.6.3)                               .
 (7)  บ้านอาราง
แหล่งน้ำ
ไม่มี
มี
ทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
ü
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
ü
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ü
ü
100 %
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
ü
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
      ü
10%
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)                               .
4.6.2)                               .
4.6.3)                               .
 
(8)  บ้านนารุ่ง
แหล่งน้ำ
ไม่มี
มี
ทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
ü
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
ü
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ü
ü
100 %
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
      ü
  ü
30%
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
      ü
10%
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)                               .
4.6.2)                               .
4.6.3)                               .
 (9) บ้านหนองแมว
แหล่งน้ำ
ไม่มี
มี
ทั่วถึงหรือไม่
เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ทั่วถึง
ไม่ทั่วถึง
ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ
      ü
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ
      ü
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ü
ü
100 %
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)
ü
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ
ü
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)
4.6.1)                               .
4.6.2)                               .
4.6.3)                               .
 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  4  แห่ง  ดังนี้
 1. วัดทุ่งสว่างนารุ่ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลนารุ่ง
 2. วัดบ้านอาราง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบลนารุ่ง
 3. วัดสหราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลนารุ่ง
 4. สำนักสงฆ์บ้านดู่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลนารุ่ง
๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี
–  ประเพณีวันสงกรานต์                              ประมาณเดือน  เมษายน
–  ประเพณีลอยกระทง                      ประมาณเดือน  ตุลาคม  พฤศจิกายน
–  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา    ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน
–  ประเพณีบูชาบรรพบุรุษ(วันสาร์ท)      ประมาณเดือน  กันยายน
๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่งได้ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการเลี้ยงไหม  การทอผ้าไหม การย้อมไหมด้วยสีทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ
ภาษาถิ่น   ภาษากูย(ภาษาส่วย) ภาษาลาว ภาษาเขมร   ส่วนใหญ่มักใช้ภาษาส่วย เพราะเป็นภาษาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ
๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
– ผ้าไหม ลวดลายสวยงามที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และได้มีการรวมกลุ่มของสตรีภายในหมู่บ้านที่ว่างหลังฤดูเก็บเกี่ยว ได้แก่ หมู่ 4,5,6,7, และหมู่ 9  ถึงเวลาจะมีพ่อค้าคนกลางมารับไปจำหน่าย หรือลูกหลานที่ทำงานต่างจังหวัดจะนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าที่มีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้ำ
น้ำที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  ส่วนใหญ่มาจากน้ำฝน  น้ำบาดาล ซึ่งบางแห่งมีรสกร่อย ไม่สามารถใช้ดื่มได้  ส่วนน้ำใต้ดินสำหรับทำประปามีปริมาณน้อยไม่พอเพียง
๙.๒ ป่าไม้
-ไม่มี
๙.๓ ภูเขา
             -ไม่มี
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
-ไม่มี
 1. อื่น ๆ (ถ้ามี)
                        -ไม่มี