คู่มือประชาชน

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร-ตามมาตรา-21
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร-ตามมาตรา-22
การจดทะเบียนพาณิชย์-ตั้งใหม่-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์-เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน-กรณีผู้ขอจดทะ
การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกอบพาณิชยกิจ-กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ-และขนสิ่งปฏิกูล
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา-21