ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
ส่งเสริม/สนับสนุนและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

2.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ท่อระบายน้ำร่องระบายน้ำและถังเก็บกักน้ำ คสล.ติดตั้งหลอดไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
1.การส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการศึกษา
2.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3.การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
4.การส่งเสริมสวัสดิการสังคม
5.พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
6.การเสริมสร้างความมั่นคงและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี
1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรท้องถิ่น

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2.การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี