วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

                    องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะให้เกิดในอนาคต  ดังนี้

          “คุณภาพชีวิตดี   สภาพแวดล้อมดี  มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง”

 

พันธกิจ

  1. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาด้านอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ

  3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญา ท้องถิ่น พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เสริมสร้างความมั่นคงและการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย

  4. พัฒนาองค์กรและสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

  5. ส่งเสริมบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ในการพัฒนา

  1. โครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง

  2. ประชาชนประกอบอาชีพมีรายได้บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษาเพียงพอและทั่วถึง ใช้หลักศาสนาสำหรับผู้ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการเป็นสิ่งที่สร้างความเข้มแข้งความสามัคคีในชุมชน

  4. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการในการให้บริการของภาครัฐให้แก่ประชาชน

  5. มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ