ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

7

องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง จำนวน 3 คน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง
ขอรับใบสมัครได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ที่กำหนดด้วยตนเองต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีภูมิลำเนา
5. ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบและติดยาเสพติดให้โทษ
6. สำเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี) เช่น สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลำเนาในเขตอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(3) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร
(4) มีความเป็นกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตย์สุจริต

ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
       (1) ติดยาเสพติดให้โทษ
       (2) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
       (3) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
       (4) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
       (5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
       (6) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ
       (7) เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
       (8) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ได้รับโทษ โดยพ้นโทษหรือต้องคำพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
       (9) เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง หรือโทร. 044-558984 ต่อ 0