การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

50

การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภา อบต.นารุ่ง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ