การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

68

การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น.  เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง และข้อราชการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม