การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ อบต.นารุ่ง

14

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง นำโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ได้จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง โดยได้เชิญผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาฯ ตัวแทนประชาชนแต่ละหมู่บ้าน ตัวแทนชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทน อปพร. ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น ร่วมวางแผน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนดังกล่าว

61889665_2485146335047038_2882575027356565504_n61937636_2485146775046994_495859287197745152_n62492102_2485146295047042_4626434648359043072_n62067928_2485146428380362_3484801752325160960_n61941327_2485146458380359_5336797680494444544_n62522022_2485146251713713_7009522605736591360_n