การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

9

การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง เพื่อให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 การขอยกเลิกการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 และการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง และข้อราชการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม

IMG_25620405_104026IMG_25620405_104006IMG_25620405_104042IMG_25620405_102822IMG_25620405_102738