การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

13

การประชุมสภา อบต.นารุ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง ได้กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 และพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง และข้อราชการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนารุ่ง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม

IMG_25620614_101321IMG_25620614_093908IMG_25620614_093917IMG_25620614_094154IMG_25620614_10130615604923266931560492332008IMG_25620614_101501IMG_25620614_094214